Informasjon‎ > ‎Arkiv‎ > ‎

Bispevalget

Norsk Luthersk Misjonssamband har ikke tradisjon for å engasjere seg sterkt i bispevalg. Det er hovedsaklig på grunn av NLMs lavkirkelige profil.

Av Ole Kristian Sameien
Halvor Nordhaug er praktikumsrektor ved Menighetsfakultetet
Halvor Nordhaug er praktikumsrektor ved Menighetsfakultetet
Med et nytt bispevalg for døren, er det likevel viktig å få fram at det finnes andre enn radikale politikere som har synspunkt i saken om ny biskop på Hamar. De siste dagene har mediene i regionen fått nyss i flere initiativ som har kommet med innspill til Bispedømmerådet. Det er ikke alltid så lett for journalistene å sjeldne mellom de forskjellige. Derfor kommer det nå en liten oppklaring:

Predikantringen i Hamar
I Predikantringen møter ledere fra praktisk talt alle krikesamfunn i Hamar, samt noen fra misjonsorganisasjonene. De har sendt et innspill til Bispedømmerådet som 18 kristenledere har skrevet under på. Kretssekretær Bjarte Rydland og forsamlingsleder Ole Kristian Sameien er blant disse.

Dette innspillet nevner ingen konkret kandidat, men et ønske om at det utnevnes en biskop som kan føre til et bedre samarbeidsklima mellom Predikantringen og Den norske kirke:

Predikantringen i Hamar og omegn har et sterkt ønske om at det nomineres kandidater til bispevalget i Hamar som kan gjøre det mulig for oss å inngå et tettere samarbeid med Den norske kirke. Vi håper Bispedømmerådet vil ta dette med i betraktning i arbeidet med å finne aktuelle bispekandidater.

De lutherske misjonsorganisasjonene
I tillegg til Predikantringen har også representanter fra Normisjon, Misjonsselskapet og Misjonssambandet sendt inn et innspill i saken. Det har ikke vært tid til å innhente noe samlende vedtak fra disse organisasjonene, men representantene har forsøkt å lufte spørsmålet i sine respektive sammenhenger:

For disse organisasjonene er det viktig at den nye biskopen i Hamar bispedømme vil fremme misjonsarbeidet i tråd med de vedtakene som ble gjort om misjon på Kirkemøtet i 2005. Det er videre viktig å få en ny biskop som kan legge til rette for SMM fellesskapet (samarbeid om menighet og misjon) igjen.

På denne bakgrunn har man kommet fram til at alle tre organisasjonene støtter Halvor Nordhaug som kandidat til bispestillingen i Hamar. I tillegg ønsker Misjonsselskapet å foreslå Ingrid Vad Nilsen.


Brevet er signert av Arnfinn Bjørgen (NMS), Ole Kristian Sameien (NLM), og Terje Holmedahl (Normisjon). NLM er ikke med i SMM, men opptatt av at misjonsaspektet blir styrket i Den norske kirke.

Bønneopprop
I tillegg til innspillene har forskjellige enkeltpersoner sendt rundt en oppfordring til bønn for bispevalget. Oppropet har tatt utgangspunkt i Predikantringens innspill, men tilføyd Halvor Nordhaug som en aktuell kandidat å støtte.

En ny linje
Det er mange argumenter for at vi trenger en ny teologisk linje i Hamar bispedømme. Det første handler om misjon. Liberal teologi har hatt en tendens til å nedtone betydningen av misjon. Det er en naturlig konsekvens av at Bibelens sentrale lære om frelse og fortapelse blir utvannet. Som en misjonsorganisasjon innen Den norske kirke vil mange i NLM ønske seg en biskop som både står for en klassisk misjonsteologi, og som kan være med å motivere til at kirken fortsetter å nå videre med det kristne budskapet.

Et annet argument mot den liberale linjen ligger i erfaringer fra andre liberale kirker i verden. Undersøkelser viser at kirker preget av liberal teologi ofte stagnerer eller krymper i medlemsmasse. I kirkesamfunn som har et mer klassisk bibelsyn, er det ofte mer kirkesøkning. Det er en mer ønskelig utvikling også for Den norske kirke i Hedmark og Oppland.

Det tredje argumentet handler om økumenikk: Liberal teologi fører Den norske kirke på sidelinjen innen evangelisk kristendom på globalt plan. Misjonsorganisasjonene står ofte i tett samarbeid med nasjonale kirker i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Fra kirkeledere i denne delen av verden, uttrykkes det uro over utviklingen innen Vestlig teologi. Nå når tyngdepunktet for kirkene i verden er flyttet fra nord (det vil si Vesten) til sør, må vi ikke fortsette en teologisk utvikling som isolerer Den norske kirke fra resten av den verdensvide kirke. Fortsetter utviklingen, er det ikke lenge før Den norske kirke blir sett på som en ikke-kristen sekt.

Tilbake til røttene!
Flere politikere i Innlandet har gått ut med et ønske om en ny biskop som følger Rosemarie Køhns linje. De argumenterer for en biskop som kan være like romslig og inkluderende som henne. Det er ikke tvil om at Køhns folkelige stil har appellert til mange. Hamar trenger fortsatt en folkelig biskop, også etter Rosemaries tid i bispesetet. Men denne biskopen trenger ikke bryte med Den norske kirkes trosgrunnlag som innebærer at Bibelen er den suverene øverste autoritet for alt som har med lære og liv å gjøre. En biskop som bryter med dette oldkirkelige prinsipp, vil gjøre Den norske kirke stor skade, samme hvor folkekjær han eller hun måtte være.
Oppdatert 20.03.06
Comments