Informasjon‎ > ‎Arkiv‎ > ‎

Dåp i Misjonssenteret

Styret har enstemmig vedtatt å åpne for dåp i Misjonssenteret. Dette er ingen protesthandling, men en naturlig konsekvens av at flere opplever forsamlingen som sitt åndelige hjem.

Av Ole Kristian Sameien
text_6876
Vedtak lyder slik:

NLM Hamar Misjonsforsamling åpner for at barn og voksne kan bli døpt i forsamlingen, og tar med dette et formelt ansvar for å legge til rette for oppfølging og opplæring.

Vedtaket ble fattet av styret 26. april 2006. Vedtaket var enstemmig.

Bakgrunnen for vedtaket var en henvendelse om å få døpe et barn i Misjonssenteret. Styret stilte seg positiv til forespørselen, men vedtok at et formelt vedtak med begrunnelse om saken ville bli gjort på styremøtet 26. april 2006.

Det allmenne prestedømme
Som en forsamling tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband er NLM Hamar Misjonsforsamling forpliktet på ”Den hellige skrift, Den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse og NLMs grunnregler”.

I følge luthersk lære er et sakrament en handling som er innstiftet på Jesu befaling der den usynlige nåde blir gitt ved et synlig middel eller tegn. Dåp er en slik handling. Oppdraget til å døpe fikk vi misjonsbefalingen (jf. Matt 28,18-20). Som misjonsbevegelse er derfor dåp en naturlig del av vårt disippelgjørende oppdrag.

NLM har i lang tid plassert retten til sakramentsforvaltningen i det allmenne prestedømme. Derfor har misjonsfolket i nesten hundre år praktisert fri nattverd. Prinsipielt er det ingen forskjell på dåp og nattverd i denne saken.

Dåpspraksis i NLM
Dåp på bedehuset har vært et relativt sjeldent fenomen i NLM-sammenhenger. Tradisjonelt har NLM anbefalt folk å døpe sine barn i den lokale Statskirkemenigheten, selv om de på prinsipielt grunnlag har forbeholdt seg retten til å døpe.

I den senere tid har det blitt mer og mer vanlig å praktisere dåp i NLM. Flere og flere misjonsforsamlinger har åpnet opp for at de som ønsker å døpe sine barn i NLM-forsamlingen, skal få mulighet til dette. Dette har vært en naturlig konsekvens av den teologiske utviklingen i Den norske kirke. Parallelt med dette har også et tydeligere fokus på forsamlingstanken i NLM bidratt til at flere har døpt sine barn i det fellesskapet de opplever som sitt åndelige hjem.

NLM sentralt har tatt konsekvensen av denne utviklingen. De har utarbeidet ordninger med ritualer for dåp i misjonsforsamlingene. De nye normallovene for NLMs misjonsforsamlinger inneholder også et punkt om at det skal legges til rette for dåp i forsamlingene.

NLM Hamar Misjonsforsamling har tatt en del viktige skritt de siste årene i retning av å bli en fullverdig byforsamling. Både visjonsdokumentet og vedtektene sier noe om dette. Barnearbeidet i forsamlingen gjør at også dåpsopplæringen er ivaretatt i forsamlingen. Det vil derfor være naturlig for forsamlingen å legge til rette for dåp hvis noen av medlemmene ønsker å døpe barna sine i forsamlingen.

Styret ønsker å presisere at dåp i forsamlingen ikke må bli sett på som en protesthandling.

Dåp forplikter
Når forsamlingen nå vil praktisere dåp, er det en del forpliktelser som hører med:
  • Forsamlingen har ansvar for å be for de som er døpt i forsamlingen.
  • Forsamlingen har ansvar for å føre et dåpsregister for å holde orden på hvem som er døpt i forsamlingen, og utstede dåpsattest.
  • Forsamlingen har ansvar for å legge til rette for samtaler med foreldre / dåpskandidaten før dåpen, og være behjelpelig med rådgivning knyttet til barnets / dåpskandidatens kirketilhørighet.
  • Forsamlingen har ansvar for å legge til rette for dåpsopplæring. For barn: Barne- og ungdomsarbeidet i forsamlingen. For voksne: Dåpskurs før selve dåpshandlingen.
  • Forsamlingen har ansvar for å på sikt legge til rette for konfirmasjonsundervisning.

Ellers henvises det til heftet ”Ordninger. Dåp og nattverd. Salving og forbønn for syke” vedtatt av Hovedstyret for NLM, juni 2004.
Oppdatert 04.05.06
Comments