Informasjon‎ > ‎

Brukshuset Hamar


Etter mange år med jakt etter nytt forsamlingsbygg er vi nå i ferd med å etablere oss i “Brukshuset Hamar” (Stormyrveien 11). Det er mange som gjennom flere år har bedt til Gud om en løsning på forsamlingens plassproblem. Nå opplever vi at vi får mer enn vi “ber om og forstår”. Det er fantastisk - et stort takkeemne! På de neste sidene kan du lese mer om prosjektet. 

Høsten 2010 kjøpte Ormseter AS, med NLM som hovedaksjonær, eiendommen Stormyrveien 11-13 for 15 millioner kroner. Handelen ble finansiert hovedsaklig av lån, men salgsinntekter fra to eiendommer NLM eide i Hamar, inngikk som del av finansieringen. Brukshuset ble kjøpt fordi NLM Hamar Misjonsforsamling hadde behov for mer plass, og fordi Ormseter AS hadde anledning til å stå for kjøpet. 

Bygningene pusses opp og bygges om for ca. 2,5 milloner kroner. Med gode og rimelige løsninger, tror styret for bygget at det kan la seg gjøre å få til et godt og funksjonelt forsamlingsbygg innen budsjettrammen. Forsamlingens styre har gjennom hele prosessen hatt god dialog med styret for bygget, og mener de endelige planene vil gi en god løsning for forsamlingens arbeid. (Vis eller last ned 3D-modell av plantegningene nederst på siden)

NLM Hamar Misjonsforsamling blir en av flere leietakere i det nye bygget, og vil få gode leiebetingelser på grunn av NLMs investeringer i prosjektet. Daglig drift av eiendommen dekkes for det meste av leieinntekter.

Etablering av Gjenbrukshallen Hamar (NLM Gjenbruk) i lokalene vil være en viktig faktor for å gi gode leieinntekter på bygget. I tillegg vil butikken kunne generere inntekter til NLMs misjons- og bistandsarbeid og skape en god plattform for kontakt med mennesker. Det planlegges oppstart av butikken våren 2011.

Etableringsgaven - en startkapital til et framtidsrettet forsamlingsarbeid!

Fram til i dag har styret for forsamlingen avventet med å be om økonomisk støtte til prosjektet. Nå vil vi gå ut og utfordre alle til å være med på et felles løft. Dette vil få ringvirkninger langt inn i framtiden! Grunnen til at vi ønsker å samle inn disse pengene akkurat nå er at vi ved dette kan gi prosjektet likviditet til å få bygget raskt ferdig og kjøpe nødvendig inventar og utstyr. 

Vi er mennesker i ulike situasjoner, men alle har vi fått noe å forvalte. Vi oppfordrer derfor hver enkelt til be over hvor mye man kan investere, og så finne personlige løsninger for å få dette til. Hvis 50 personer gir kr 20.000,- hver, vil det bli 1 million kroner! Kanskje du kan gi 1000? Kanskje 100.000? Uansett vil ditt bidrag ha stor betydning!

Hvis du vil være med på etableringsgaven, kan gi direkte til forsamlingens konto (1800.20.10182). Merk innbetalingen med "Etableringsgaven". Trenger du giro, ta kontakt for å få det tilsendt. 

Styret ønsker å invitere til et felles løft for å samle inn 1 million kroner. Disse midlene vil i hovedsak overføres til Stormyrvegen 11-13 AS (Brukshuset Hamar) som et rente- og avdragsfritt lån, som når situasjonen tilsier det, kan tilbakeføres til forsamlingen for å bli brukt til andre formål som forsamlingsarbeid og misjon. Det kan også være aktuelt å bruke noen av midlene til konkrete investeringer som det er naturlig at forsamlingen står for selv. 

Ċ
Ole Kristian Sameien,
11. mai 2011, 04:05
Ċ
Ole Kristian Sameien,
12. mai 2011, 03:15
Comments