Informasjon‎ > ‎

Dåp

NLM Hamar Misjonsforsamling tilbyr dåp. Ved dåpen får vi del i frelsen og vi blir tatt inn i den kristne kirke. Dåpen virker syndenes forlatelse, frelser fra døden og djevelen og gir evig salighet til alle som tror. Dette er Guds ord og løfte.

Den som forretter dåpen i NLM Hamar Misjonsforsamling, er utpekt av regionsstyret for NLM, som også har ansvaret for at dåpen skjer i samsvar med det lutherske læregrunnlag nedfelt i NLM ́s grunnregler.


Ansvar og forpliktelser

Dåp er en høytidelig handling, og det skal ikke være tilfeldig hva som skjer på en slik dag. I NLM Hamar Misjonsforsamling gjennomfører vi dåpen etter ritualene i NLMs ordning for dåp, som ligger tett opptil ordningen som brukes i Den norske kirke. Etter dåpshandlingen utstedes det en dåpsattest som bekrefter at dåpen er gjennomført i samsvar med Den evangelisk-lutherske bekjennelse. Forsamlingen har ansvaret for at kopi av dåpsattesten blir arkivert, og for til en hver tid å ha oversikt over hvem som er døpt i forsamlingen.

NLM Hamar Misjonsforsamling forplikter seg til å legge til rette for at den døpte får opplæring i den kristne tro. Det gjøres primært gjennom det ordinære barne- og ungdomsarbeidet i forsamlingen.

Ansvarsfordeling ved dåp av barn

Foreldrene:

 • har hovedansvaret for at barnet blir døpt.
 • har hovedansvaret for at barnet får opplæring i den kristne tro.
 • har ansvaret for om barnet skal meldes inn i Den norske kirke eller et annet luthersk kirkesamfunn.

Faddere:

 • skal kunne bevitne at barnet er døpt.
 • skal se til at den døpte får en opplæring i den kristne tro.
 • skal be for barnet og lære barnet å be.
Forsamlingen:
 • har ansvar for å utstede dåpsattest og ta vare på en kopi.
 • har ansvar for å legge til rette for opplæring i den kristne tro.

Medlemskap i kirkesamfunn

NLM er ikke et trossamfunn, og NLM Hamar Misjonsforsamling er heller ikke en menighet i juridisk forstand. Våre medlemmer står fritt i forhold til sin kirkesamfunnstilhørighet. Derfor er det heller ingen automatikk når det gjelder innmeldelse i et kirkesamfunn. Vi kan likevel være behjelpelig med å melde den døpte inn i Den norske kirke, alternativt et annet luthersk kirkesamfunn i samsvar med den døptes/foreldrenes ønske.


Praktiske forhold

Vi anbefaler at den som ønsker å bli døpt / foreldre tar kontakt i god tid for å avtale når dåpen skal finne sted. Ved barnedåp anbefaler vi dåp før barnet er tre måneder gammelt.

Det blir ført dåpssamtale med den som ønsker å bli døpt (voksendåp) og samtale med barnets foreldre/foresatte (barnedåp) før dåpshandlingen.

Ved døpefonten vil det ligge håndduk. Umiddelbart før selve dåpshandlingen fylles døpefonten med lunkent vann. Ved barnedåp står den som forretter og den som bærer barnet bak døpefonten, vendt mot forsamlingen. Ved voksendåp står dåpskandidaten bak døpefonten, vendt mot forsamlingen. Dåpskandidaten står på venstre side av den som forretter. De som blir døpt, eller de som bærer sine barn til dåpen, skal på forhånd få informasjon om hvordan dåpshandlingen legges opp (se dokumentet "Dåp i NLM" nederst på siden).


Faddere

Når et barn skal døpes, velger foreldrene faddere. De vil gjerne ha faddere som kan følge det i oppveksten og være en voksenperson som bryr seg om barnets beste. Derfor er det en tillitserklæring å bli spurt om å være fadder.

Fadderens oppgave

Ordet fadder av avledet av det latinske «compater», som betyr «med-far». En fadder påtar seg en ansvarsfull oppgave. Fadderen skal for det første være vitne om at barnet er døpt til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. For det andre har fadderen et medansvar for at barnet får opplæring i den kristne tro. Dessuten skal fadderen be for barnet og hjelpe det til å være med i kristent fellesskap. I en sum skal fadderen hjelpe barnet til å bli hos Kristus når det vokser opp.

Barnets oppvekst

En fadder påtar seg et langtidsoppdrag. Fadderen skal følge barnet gjennom oppveksten, og vise det kjærlighet og omtanke. Fadderansvaret kan for eksempel følges opp ved å gi barnet en barnebibel, gi et abonnement på et kristent barneblad, besøke barnet eller sende det en hilsen på dåpsdagen, oppmuntre foreldrene til å ta med barnet på kristne møter, og sende det på leir, barneforening og søndagsskole. Faddere kan også selv tilby seg å ta barnet med på møter.

Fadder-fakta:

 • Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to faddere som har fylt 18 år.
 • Som faddere velges personer som ønsker at barnet skal bli opplært i den evangelisk- lutherske tro.
 • Foreldrene kan ikke være faddere.
 • Foreningsleder/foreningsformann har ansvar for å se til at fadderne oppfyller disse forutsetningene.
 • Navnet på fadderne blir ført opp på dåpsattesten.


Dåp uten forsamlingens nærvær

Hvor det er sykdom eller noe annet som er til hinder for at dåpen kan skje i forsamlingens nærvær, kan den forrettes på et annet egnet sted. I disse tilfeller anbefales den/de døpte til forsamlingens forbønn. Dette skjer ved et offentlig møte så snart som mulig etter dåpen.

Ċ
Ole Kristian Sameien,
18. nov. 2009, 04:12
Comments