Informasjon‎ > ‎

Lover for NLM Hamar Misjonsforsamling

Lover for NLM Hamar Misjonsforsamling 

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25. mai 2005. 
Justert i årsmøtet i 2006. 
Justert i årsmøtet i 2008. 
Justert i årsmøtet i 2010.1.0 Navn

Forsamlingens navn er NLM Hamar Misjonsforsamling og står tilsluttet Region Øst av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). 

2.0 Bekjennelse

I samsvar med NLMs grunnregler, bygger misjonsforsamlingen sitt arbeid på Den Hellige Skrift og på den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelseDe oldkirkelige bekjennelser (Den apostoliske, nicenske, og athanasiske trosbekjennelse), Den augsburgske bekjennelse av 1530 (Confessio Augustana), og Luthers lille katekisme. .
 

3.0 Formål og visjon

3.1 Å utbre Guds rike

Misjonsforsamlingen har som formål, i samsvar med grunnreglene i NLM, å arbeide for å utbre Guds rike i Norge og på NLMs misjonsfelter. 

3.2 Motto og visjon

Forsamlingens motto er: Verden for Kristus


Visjon: Vi vil være en forsamling som vinner nye, bevarer, utruster og sender.


3.3 Fokus og strategi for forsamlingsarbeidet

 Arbeidet for å utbre Guds rike skjer ved: 

 • regelmessig familierettet møtevirksomhet hvor Guds ord, bønnen og misjonskallet står sentralt. 
 • forvaltning av sakramentene dåp og nattverd i samsvar med Guds ord.
 • systematisk bibelundervisning.
 • å bygge et åndelig hjem for alle generasjoner, og arbeide for å styrke de sosiale og åndelige fellesskapene i forsamlingen.
 • å hjelpe hverandre til å finne vår plass i en forening eller smågruppe.
 • å inspirere og utruste til tjeneste for Gud.
 • evangeliserende arbeid med et utadrettet mål.
 • personnært og oppsøkende arbeid med omsorg for hele mennesket.
 • å motivere til regelmessig givertjeneste.
 • å etablere nytt arbeid i områder der NLMs arbeid står svakt. Dette gjøres i samarbeid med regionen og eventuelle lokale foreninger.

4.0 Medlemskap

4.1 Personlig medlemskap

Personer med tilhørighet i forsamlingen kan bli medlemmer dersom de: 

 • er døpt med kristen dåp i Den treenige Guds navn. 
 • bekjenner seg til den kristne tro. 
 • gir sin tilslutning til misjonsforsamlingens lover. 

Medlemmer blir ført inn i misjonsforsamlingens medlemsregister, som innebærer stemmerett på årsmøtet og valgbarhet til styret. Medlemskapet løper til det blir sagt opp eller til man ikke lenger har tilhørighet til forsamlingen.

Misjonsforsamlingen er ikke et registrert trossamfunn. Medlemmene står derfor fritt i forhold til eventuelt hvilket kirkesamfunn de ønsker å tilhøre. 

4.2 Barn og medlemskap

Barn kan være medlemmer dersom minst en av de foresatte melder barnet inn. 

5.0 Årsmøte

5.1 Tidspunkt for årsmøtet

Misjonsforsamlingens årsmøte holdes så tidlig som mulig på nyåret, senest innen utgangen av mars. 

5.2 Stemmerett

Alle medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett på årsmøtet. 

5.3 Sakliste

Årsmøtet behandler: 

 • Årsmelding og revidert regnskap.
 • Forslag til budsjett for neste år. Budsjettet skal godkjennes av regionsstyret.

Årsmøtet velger:
 
 • Styret med varamedlemmer.
 • Styreleder for ett år.
 • Revisorer.
 • Valgnemnd for neste år.

Årsmøtet må videre gi god plass til samtale om arbeidet i året som gikk og drøfte linjer og målsettinger for arbeidet fremover. 

5.4 Framlegg

Styret skal kunngjøre innkalling og sakliste til årsmøtet senest tre uker før. Medlemmer kan fremme saker til årsmøtet inntil 6 uker før, men saker som kommer for sent til å bli med i innkallingen må ha 2/3 flertall for å bli vedtatt. 

5.5 Vedtak og avstemming

Saker blir vedtatt ved simpelt flertall hvis ikke annet er spesifisert i lovene. 

6.0 Styret

6.1 Styremedlemmer

Forsamlingen ledes av et styre på minst fem medlemmer. Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær, kasserer og eventuelt andre funksjoner. Kassererfunksjonen kan delegeres til en frivillig i forsamlingen. 


Valgperioden for styremedlemmene er 2 år. Styrets leder velges for 1 år om gangen. Styret har minst to varamedlemmer valgt for 1 år om gangen. 

Styret velges blant misjonsforsamlingens medlemmer. Styremedlemmene må være lojale mot den læremessige basis i NLMs grunnregler, og arbeide etter retningslinjene i dokumentet "Styrearbeid i NLM Hamar Misjonsforsamling". 

6.2 Styrets arbeid og fokus

Misjonsforsamlingens styre har ansvar for å lede arbeidet i samsvar med NLMs grunnregler, og etter de strategier og vedtak som fattes i årsmøtet, regionsårsmøtet og generalforsamlingen. Styret må avsette god tid til drøftinger om arbeidet, særlig med tanke på hvordan en kan styrke barne- og ungdomsarbeidet, forkynnervirksomheten og nybrottsarbeidet på steder og mot befolkningsgrupper der virksomheten står svakt. 

6.3 Styremøter

Styret bør ha minst seks møter mellom hvert årsmøte. Minst ett av møtene bør være sammen med de ansvarlige for barne- og ungdomsarbeidet. Etter behov legges det til rette for fellesmøter med andre styrer, komiteer og tjenestegrupper. 

6.4 Komiteer og tjenestegrupper

Styret nedsetter komiteer og tjenestegrupper som forsamlingen har behov for. 

6.5 Årsmøte og fellesskapsmøter

Styret forbereder misjonsforsamlingens årsmøte og legger frem sakliste, årsmelding, revidert regnskap, forslag til budsjett og eventuelt andre saker. Styret har ansvar for at medlemslistene er oppdatert før årsmøtet. 

Styret arrangerer fellesskapsmøter for alle med tilhørighet i forsamlingen minst to ganger i året. Fellesskapsmøtene har en rådgivende funksjon. På fellesskapsmøtene skal det settes av god tid til samtale om arbeidet. 

7.0 Ansatte

7.1 Ansettelse og lønn

Ved tilsetting av ansatte i forsamlingen, skal styret samarbeide med regionstyret. Ansatte kalles og tilsettes av regionstyret etter innstilling fra styret i misjonsforsamlingen, og i samråd med hovedadministrasjonen. Regionstyret er ansettelsesmyndighet, mens hovedstyret skal gjøre endelig godkjenning av fast ansettelse. Regionen har arbeidsgiveransvar for ansatte, og regionleder er forsamlingslederens nærmeste overordnede. 

Lønns- og arbeidsvilkår for forsamlingens ansatte skal være i samsvar med hovedstyrets lønnsregulativ og tilsetningsvilkår, og de ansatte lønnes av regionen. 

7.2 Forsamlingsleder og styret

Forsamlingsleder skal lede forsamlingsarbeidet (3.3) i samarbeid med styret, og har møte- og talerett på misjonsforsamlingens styremøter. Forsamlingsleder samarbeider med styrets leder om innkalling og sakliste til styremøtene, og oppfølging av styre- og årsmøtevedtak. 

7.3 Forsamlingslederens hovedoppgaver

Forsamlingslederen har et særskilt åndelig lederansvar for forsamlingen. Derfor skal han:

 • sette av tid til bønn og arbeid med Bibelen, slik at Den Hellige Ånd i stadig større grad får prege tjenesten. 
 • gjennom liv og arbeid være et eksempel for andre i kristen vandel.
 • forkynne, veilede og tilby sjelessorg ved behov.
 • være leder for ansatte og frivillige medarbeidere i forsamlingen, og sammen med disse bygge og utvikle forsamlingen i samsvar med NLMs formål og forsamlingens lover.


For øvrig vises til generell instruks for arbeidere med forkynneransvar, og gjeldene instrukser for aktuelle stillinger i NLM.


8.0 Endring av lovene

Endring av disse lovene kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall når forslag er innsendt til styret senest seks uker før årsmøtet. Paragraf 1, 2 og 3.1 kan ikke endres unntatt når det gjelder språklige formuleringer. 
Ċ
Ole Kristian Sameien,
12. apr. 2010, 04:58
Comments